PAKT - Participace, Komunikace, Transparentnost

facebook-zahlaviProjekt PAKT iniciovaly čtyři české neziskové organizace (Agora CE, CpKP, Partnerství a Zelený kruh), jejichž dlouholetým cílem je podporovat zapojování občanů do správy věcí veřejných. Inspiroval se mimo jiné britským Compactem, ale i obdobnými dokumenty v dalších zemích. Participace je v České republice vnímána spíše jako prostředek, ale my chceme participaci etablovat jako téma samo o sobě. Cílem projektu je oslovit co nejvíce zástupců veřejné správy na všech úrovních (obecní, krajské i republikové) a motivovat je k tomu, že budou občany aktivně zapojovat do rozhodování.

 Tento závazek bude realizován formou podpisu jasného a stručného dokumentu – PAKTu. Zároveň budou v rámci projektu na základě široké diskuze vypracovány dva podpůrné dokumenty pro veřejnou správu - Metodika a Standardy participace, které napomohou orientaci v dané problematice.  Partneři projektu vytvoří širokou koalici organizací zabývajících se participací. Členové koalice budou lobbovat ve veřejné správě za prosazení PAKTu a zároveň budou aktivizovat veřejnost participačními projekty. PAKT využívá zkušeností a podpory norského partnera, neziskové organizace IdéBanken.

-----------------------------------------------------------------------

PAKT was initiated by four Czech NGOs (Agora CE, CpKP, Partnerství and Zelený kruh) whose long-term mission has been to support citizen participation in public affairs. This project was inspired, among other, by the British Compact and similar documents in other countries. Citizen participation in the Czech Republic is perceived more as a tool; we would like to make it a full-fledged topic on its own. The goal of the project is to approach as many public administration representatives as possible (at the municipal, regional and the national level) and to motivate them to engage citizens in decision making processes in an active manner.

This commitment will have the form of signing a clear and brief document – the PAKT. At the same time, on the basis of a wide debate, two supporting documents for public administration will be drafted; these documents will specify Methodology and Standards for Participation, and they should be helpful for those who wish to understand this topic. Partners of the project will establish a broad coalition of organizations active in the field of participation. The coalition members will lobby for PAKT implementation with bodies of public administration, while raising awareness among the general public by participation projects. PAKT is drawing on experience and support of a Norwegian partner, NGO named Stiftelsen IdéBanken.

norské fondy

CpKP střední Čechy podpořili