Závěrečná zpráva z projektu: „Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody"

web-0643Centrum pro komunitní práci realizovalo od 1. 9. 2016, ve spolupráci s městem Benešov, projekt „Podpora rozvoje sociální práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody". Projekt byl financovaný Operačním programem zaměstnanost a rozpočtem České republiky prostřednictvím Evropského sociálního fondu a bude ukončen k 31. 8. 2018.

Projekt řešil zásadní problém ve struktuře systému případové práce s osobami ohroženými výkonem trestu odnětí svobody, tedy i s rodinami odsouzených. Vycházel ze stanovené potřeby komplexní definice potřeb odsouzeného, současně jeho rodiny a řešení dopadů uvěznění. Cílovou skupinou projektu byli sociální pracovníci zainteresovaní na řešení situací osob ohrožených výkonem trestu odnětí svobody.

 Mezi hlavní cíle projektu patřilo definování a vyhodnocení potřeb cílové skupiny ve vztahu ke snaze komplexního uchopení problematiky osob ohrožených výkonem trestu odnětí svobody (dále VTOS).

Ke zjišťování potřeb byla využita kvalitativní výzkumná metoda, polostrukturované hloubkové rozhovory (osoby ohrožené VTOS) a skupinové rozhovory (cílová skupina).  Analýza potřeb je k dispozici zde.

Doporučení, která vzešla z řad všech respondentů, se týkají zejména výkonu sociální práce, která by měla probíhat kontinuálně a s celým rodinným systémem, nezbytná je kvalifikovaná a dostupná informovanost a pomoc a podpora prostřednictvím návazných a sociálních služeb. Významná je včasná práce s dluhy a podpora vzdělávání i zaměstnávání ve výkonu trestu. Také bylo doporučeno využívat inovativní nástroje sociální práce, například případové konference.

b_0_600_0_00_images_phocagallery_foto_cpkp_stc_VTOS_zaverecny_workshop_web-0650.jpg

Za prevenci recidivy lze jednoznačně označit zejména funkční rodinné zázemí a motivaci podpořenou naplněním základních životních potřeb pomocí funkčního systému a spoluprací zainteresovaných subjektů v regionu.

Výstupy ze zjištěných potřeb se staly podkladem pro práci multidisciplinárního týmu, který se zabýval zejména nastavováním funkční sítě spolupráce. Byly diskutovány současné postupy v území, propojovány s možnostmi jednotlivých subjektů, hledány mezery v současné spolupráci a nastavovány inovativní způsoby práce a řešení. Pracovní tým dával prostor nejenom k vyjádření k tématu, ale i k řešení konkrétních kazuistik, hledání společných postupů, projektů či plánů. Pro udržení výstupů lze doporučit propojení závěrů ze setkávání s procesem plánování sociálních služeb na ORP Benešov, udržení pravidelných schůzek, alespoň 2x ročně a pravidelné reflektování potřeb cílové skupiny do jednotlivých aktualizací Komunitního plánu sociálních služeb. Spolupráci lze dále rozvíjet formou výměnných stáží, případovými konferencemi, společným nebo vzájemným školením a propojením s dalšími strategiemi v území.

Projekt také nastavil zavedení inovativního nástroje, případových konferencí, které navázaly na zkušenosti Centra pro komunitní práci střední Čechy a Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Městského úřadu v Benešově, s realizací případových konferencí při výkonu sociální práce s jednotlivci. Výstupem projektu se tak stala Metodika případových konferencí pro osoby ohrožené VTOS, která přináší zacílení na ojedinělou cílovou skupinu. Z časového hlediska je jednoznačné doporučení, konání konferencí již ve výkonu trestu, před propuštěním klienta tak, aby podmínky pro jeho integraci byly nastaveny bez zbytečného časového odkladu.
Projekt také reagoval na situaci nedostatečné podpory v podobě standardizovaných postupů sociálního kurátora. Výstupem jsou Standardizované postupy sociálního kurátora na Městském úřadě v Benešově. Pro vymezení agendy a její transparentní postavení v organizační struktuře úřadu bylo přistoupeno ke komplexnímu pojetí. Byly zpracovány postupy, které v sobě zahrnují odborné činnosti, ale současně byla ukotvená oblast personální a technicko-provozní.

Dne 21. 6. 2018 se konal závěrečný workshop projektu s názvem „Vězení, kdo vlastně ztrácí svobodu?", a to za účasti odborníků z řad Krajského úřadu Středočeského kraje, Probační a mediační služby Benešov, Kanceláře veřejného ochránce práv, věznice Všehrdy, probačního domu z Nové Šance, z.s. a dalších. Na workshopu také zazněly příběhy lidí s vlastní zkušeností s výkonem trestu. Závěrem proběhly týmové diskuse na téma využití případových konferencí ve věznicích a návštěvy dětí ve věznicích. Fotodokumentaci z akce naleznete zde.

web-0576

Souhrnné informace o projektu jsou publikovány ve Sborníku výstupů projektu, který je v tištěné podobě k dispozici na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, v kanceláři CPKP v Praze a v elektronické podobě na stránkách města i CPKP, konkrétně zde. 

VTOS ilustracni

V rámci ORP Benešov došlo prostřednictvím realizace projektu k nastavení komplexního programu podpory řešení situací osob ohrožených VTOS, díky nastavené mezioborové a mezirezortní spolupráci jsou uchopena komplexní spektra činností sociální práce. Dochází tak k eliminaci rizik ohrožení sociálním vyloučením a k usnadnění sociální integrace.

Téma projektu oslovilo další subjekty, který se identifikují s tématem, a tím došlo k zapojení nových zdrojů pomoci, se kterými zatím aktivní spolupráce neprobíhala, a jejich následné zapojení do sítě podpory pro osoby ohrožené VTOS.

 Ing. Mgr. Iveta Turková 

CpKP střední Čechy podpořili